เรื่องใหม่

ตุลาคม 4, 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ อิศรภักดี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และภริยา ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและการเกษียณอายุราชการ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อ่านทั้งหมด – ประกาศ